Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania
SI “Spamel”jest jednym z czołowych producentów aparatury elektrycznej niskiego napięcia o dużym doświadczeniu na rynku.
Celem firmy jest ciągłe doskonalenie obsługi Naszych klientów i jakości oferowanych wyrobów.
Deklarujemy zgodność naszych działań i wyrobów Z wymaganiami przepisów prawnych oraz norm krajowych i europejskich.
Dążymy do minimalizacji niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne oraz doskonalimy działania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy.

Osiągamy to poprzez:
1. Doskonalenie procesów i rozwój wyrobów.
2. Budowanie partnerskich związków z Klientami oraz oferowanie naszych wyrobów na wzajemnie korzystnych warunkach.
3. Współpracę z Dostawcami spełniającymi nasze wymagania.
4. Umacnianie pozycji rynkowej w kraju i za granicą oraz rozszerzanie gamy oferowanych wyrobów.
5. Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością, procesów wytwarzania wyrobów, zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwem pracy poprzez właściwe postępowanie ze zidentyfikowanym ryzykiem.
6. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników.
7. Zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy i rehabilitacji ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.
8. Angażowanie pracowników w proces ciągłego doskonalenia.
9. Współdziałanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

System Zarządzania Środowskiem I Bezpieczeństwem Pracy

Podstawowym celem Polityki „Zintegrowanego Systemu Zarządzania“ S.I. “SPAMEL” jest również ciągłe doskonalenie funkcjonowania Spółdzielni w obszarze ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy. W związku z powyższym SI “SPAMEL” zobowiązuje się do:

Stałego identyfikowania i oceny wpływu na środowisko oraz bhp w realizowanych przez nas procesach;
Zapewnienia środków technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych do wdrożenia Polityki „Zintegrowanego Systemu Zarządzania“;
Projektowanie wyrobów tak, aby zminimalizować ich negatywny wpływ na środowisko i bhp.
Ograniczenia hałasu, emisji czynników chemicznych i zapylenia w realizowanych procesach i ich wpływu, w ramach dostępnych nam technologii.
Zmniejszania zużycia, a tam gdzie jest to możliwe wyeliminowanie, substancji chemicznych szkodliwych dla środowiska.
Obniżania zużycia czynników energetycznych i mediów.
Ochrony gleby i wód przed zanieczyszczeniem.
Prowadzenia przemyślanej i efektywnej gospodarki wszystkimi odpadami.
Poprawy warunków pracy pracowników ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.
Podnoszenia wiedzy pracowników i ich motywacji poprzez przekazywanie informacji i realizację programów szkoleń.
Współpracy z wszystkimi stronami zainteresowanymi w zakresie konstruowania nowych wyrobów.
Przestrzegania i stałego doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego i bhp zgodnie z wymaganiami norm i przepisów prawnych.